چقدر وحشتناکه که هیچکس دلش برای من تنگ نشد هیچکس نپرسید کجایی؟

حتی اونایی که خیلی دم از معرفت می زدند!!!!

یاد حرف هیچکسی افتادم که یک بار بهم گفته بود ... به سایه ها دل نبند....؟؟؟

 راست گفت.

راست گفت

راست گفت


جمعه سوم 8 1387
X